چهار موقعیت زیر را تصور کنید:

چهار موقعیت زیر را تصور کنید:
پرده اول: فردی با کارت عابر بانک در جیب
پرده دو: فردی با دسته چک در جیب یا کیفی گذاشته است.
پرده سوم: مقداری چک در جیب و جیب قلبمه شده است.
پرده چهارم: چک ها و پول ها را در دست گرفته و حمل می کند
کدام مصون تر است؟
حجاب هم همین است. برای خدا سودی ندارد ولی برای زن چرا. کافی است به حوادث روزانه سایت ها سری بزنیم خواهیم دید که چک ها و پول های نمایان بیشتر مورد دستبرد دزدان می شود. تمام
منبع: ماهنامه قدر
کلیک لبخند

/ 0 نظر / 30 بازدید